مرور برچسب

سابات‌های دزفول

ساباط

سابات (ساباط) چیست ساباط، معبری برای آرامش رهگذران ساباط ها به گونه ای استقرار پیدا كرده اند تا انسان پیاده در…