ساباط

سابات (ساباط) چیست ساباط، معبری برای آرامش رهگذران ساباط ها به گونه ای استقرار پیدا كرده اند تا انسان پیاده در…

شروع سایت

به وردپرس فارسی خوش آمدید.‌ این نخستین نوشته‌‌ی شماست. می‌توانید ویرایش یا پاکش کنید و پس از آن نوشتن را آغاز کنید!